2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

 

Uyum Paketleri


 

Print

 

 

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde, mevzuatımızı Kopenhag siyasi kriterleri ve AB mevzuatı ile uyumlu hale getirmek üzere mevcut yasalarda çeşitli düzenlemeler ve eklemeler yapılarak günümüze kadar 9 Uyum Paketi hazırlanmıştır.

Söz konusu uyum paketleri getirdiği yeniliklerle birlikte aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Uyum Paketi: 6 Şubat 2002 tarihinde kabul edilmiş ve 19 Şubat 2002’de yürürlüğe girmiştir. Birinci Uyum Paketi ile:
• Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında TCK’nin 159 ve 312. Maddeleriyle TMK’nin 7. ve 8. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
• Hapis cezası süreleri düşürülmüştür; DGM’lerde en fazla 15 gün olan gözaltı süresi 4 güne indirilmiştir.
• Özel hayatın gizliliği, haberleşme ve konut dokunulmazlığına güvence getirilmiştir.

2. Uyum Paketi: 26 Mart 2002 tarihinde kabul edilmiş ve 9 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İkinci Uyum Paketi ile:
İfade özgürlüğünün kullanılmasını, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarını güçlendirmek üzere;
•Dernekler Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda sınırlamalar azaltılmıştır.
• İşkence ve kötü muamele sebebiyle AİHM’nin hükmettiği tazminatların bu suçları işleyen görevliler tarafından karşılanması hükmü getirilmiştir.
• Parti kapatılması zorlaştırılmıştır; Basın Kanunu’ndaki “yasaklanmış dil” kavramı kaldırılmıştır.

3. Uyum Paketi: 3 Ağustos 2002’de kabul edilmiş ve 9 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Üçüncü Uyum Paketi ile :
• Anayasa değişikliği çerçevesinde AİHS’nin 6 no’lu Protokolüne uygun olarak, idam cezası Türk Hukuk sisteminden savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında kaldırılarak, yerine müebbet ağır hapis cezası getirilmiştir.
• Azınlık vakıflarının taşınmaz mal edinmelerinin önündeki engeller kaldırılmıştır.
• AİHM’nin, Türkiye aleyhine verdiği kararların yeniden yargılama sebebi sayılmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır.
• Anadilde yayın yapılmasına ilişkin düzenleme hayata geçirilmiştir. Farklı dil ve lehçelerde yayın ve eğitim yapılması önündeki kısıtlamalar kaldırılmıştır.
• AB müktesebatına uyum sağlanması doğrultusunda Dernekler Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Basın Kanunu, Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlemeler yapılmıştır.

4.  Uyum Paketi: 2 Ocak 2003’te kabul edilmiş ve 11 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dördüncü Uyum Paketi ile:
• Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, düşüncelerini ifadeden dolayı yargılanan kişilerin siyasi partilere üyeliği önündeki engeller kaldırılmıştır.
• Basın Kanunu’nda gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamaya zorlanmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.
• Dernekler Kanunu’nda derneklerin sadece resmi yazışmalarda Türkçeyi kullanmaları konusunda (Anayasa’da bu yönde yapılmış olan değişikliğe paralel) bir değişiklik gerçekleştirilmiş, aynı kanunla dernek yayınlarının toplatılması koşulları değiştirilmiş; ayrıca derneklerin yurtdışında şube açma ve yabancı derneklerin Türkiye’de şube açma şartları kolaylaştırılmıştır.
• Türkiye’de ikamet eden yabancıların dilekçe hakkından yararlanma koşullarının kapsamı (Dilekçe Kanunu’nda yapılan değişiklikle) genişletilmiştir.
• Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanunda, izin prosedürü kaldırılmış, işkence ve kötü muameleden yargılanan memurlara verilen cezaların para cezasına çevrilemeyeceği ve ertelenemeyeceği yönünde değişiklik yapılmıştır.
• İnsan Hakları Komisyonu’na başvurulara cevap süresi 3 aydan 60 güne indirilmiştir.
• Cemaat vakıflarının mülk edinebilmesi önündeki engeller kaldırılmıştır.

5. Uyum Paketi: 23 Ocak 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Besinci Uyum Paketi ile:
• Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na AİHM kararları doğrultusunda yargılamanın iadesine gidebilme konusunda değişiklikler getirilmiş, daha önce üçüncü uyum paketinde yer almış hükümlerin kapsamı genişletilmiştir.
• Kesinleşmiş ceza hükümlerinin AİHM tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlaline neden olduğu saptandığı takdirde herhangi bir istisnaya yer vermeksizin yeniden yargılama hakkının dogması sağlanmıştır.
• Dernekler Kanunu’nda yer alan mülk edinme, gerekli izin prosedürü ve denetime ilişkin hükümlere uymama durumunda uygulanan hapis cezası, para cezasına çevrilmiştir.

6. Uyum Paketi: 15 Temmuz 2003’te kabul edilmiş ve 19 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Altıncı Uyum Paketi ile:
• Terörle Mücadele Yasası'nın 8. maddesini kaldırılmıştır. Terör tanımı kapsamında şiddet ve kuvvet kullanımı esas alınmıştır.
• Mevcut Ceza Kanunu’nun ‘‘ağır tahrik’’ hükümleri ile 462. maddesindeki ‘‘namus cinayeti” isleyenlere ceza indirimi sağlayan hükümlerini değiştirmiştir.
• 12 Eylül öncesi siyasi davalardan ceza alıp hak mağduriyetine uğramış olanlara yeniden yargılama hakkı yönünde değişiklikler yapılmıştır.
• Özel televizyonlarla birlikte TRT’nin de Türkçe dışında ana dilde yayın yapmasının önündeki yasal engeller kaldırılarak, yayın hakkı güvence altına alınmıştır.
• Din özgürlüğü ve cemaat alanında özgürlüklerin yeniden düzenlenmesini içermektedir. İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikler esnasında farklı din ve mezheplerin ibadet yeri ihtiyacı dikkate alınmıştır.

7. Uyum Paketi: 30 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yedinci Uyum Paketi ile:
• TCK’nın 159.maddesinde yapılan değişiklikle asgarî ceza miktarı bir seneden altı aya indirilmiştir.
•TMK’nın 7.maddesine “şiddete teşvik” unsuru da eklenerek şiddete teşvik etmeyen propaganda yardım ve yataklık kapsamından çıkarılmıştır.
• İşkence ve kötü muamele suçları hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.
• Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanma konusuna sınırlar getirilmiştir.
• Çocuk mahkemelerinde yargılama yaşı 15’den 18’e yükseltilmiştir.
• Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yapılan değişiklikle kanunun 17.maddesine somut bir unsur olarak “suç işleneceği tehlikesinin açık ve yakın şekilde ortaya çıkması” şartı eklenmiş ve bu unsuru taşımayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin ertelenmesi veya yasaklanmasının önüne geçilmek istenmiştir.
• Türkiye’de kurulan vakıflara, uluslararası ilişki kurma ve yurtdışında şube açma hakkı tanınmıştır.
• Milli Güvenlik Kurulunun görev tanımı daraltılmış, olağan toplanma aralığı 2 aya çıkarılmış, askerlerin yanı sıra sivillerin de MGK Genel Sekreteri seçilme yolu açılmıştır.
• Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için kurs açılması hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

8.  Uyum Paketi: 14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve 21 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir:
• Uyum paketi asker – sivil ilişkilerini ve idam cezası hakkında kanunları düzenlemektedir.
• Anayasanın 15, 17 ve 87 nci maddelerinde yapılan değişikliklerle ölüm cezaları Anayasadan ve yapılan kanun düzenlemeleriyle var olan bütün yasalardan idam cezaları kaldırılmış ve yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis getirilmiştir.
• Milli Güvenlik Kurulu’nun yetkileri ve farklı kurumlarda temsilciliği hakkında kısıtlamalar getirilmiştir.
Uyum paketleri dışında, yine Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sağlama bağlamında gerçekleştirilen diğer yasal düzenlemeler şunlar olmuştur:

2001 Yılı Anayasa Değişiklikleri
Aralık 1999 Helsinki Zirvesi’nde sonra Türkiye yoğun bir reform sürecinden geçerek AB siyasi kriterlerine uyum amacıyla çok sayıda yasa ve mevzuat düzenlemesi gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2001 yılında Anayasa değişiklikleri yapılmış ve daha sonra çeşitli uyum paketleri çıkarılmıştır.
3 Ekim 2001’de kabul edilip 17 Ekim 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4709 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun”la yapılan Anayasa değişikliği kapsamında 1982 Anayasasının Başlangıcı, 32 maddesi ve bir geçici maddesi değiştirilmiştir. Ayrıca Anayasa’nın 86. maddesine ilişkin değişiklik de 01.12.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Medeni Kanunu
1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve kadın-erkek eşitliği, çocuk ve zayıfların korunması ve dernek kurma özgürlükleri alanında önemli değişikliklerin kaydedildiği yeni Türk Medeni Kanunu, Türkiye’nin AB standartlarıyla uyum sağlama sürecinde bir dönüm noktasıdır.

Dernekler Kanunu:
2908 sayılı Dernekler Kanunu yerine 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu 4 Kasım 2004 tarihinde kabul edilmiş ve 23 Kasım 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Dernekler Kanunu ile:
• Dernek kurma hakkı genişletilerek, dernek kuruculuğu ve üyeliği ile ilgili kısıtlamalar ve özellikle eski hükümlüler ve çocuklar ile ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişilerin önceden izin almaksızın dernek kurabilmeleri, 15 yasını bitiren çocukların çocuk dernekleri kurabilmeleri ve 12 yasını bitiren çocukların kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilmelerine imkân tanınmıştır.
• Dernek genel kurullarının üç yılda bir yapılabilmesi; tüzüğün, ikametgâh adresinin, genel kurulun, tüzük ve ikametgâh değişikliklerinin gazetede ilan edilmesi, genel kurullara hükümet komiserinin katılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Dernek organlarına seçilen üyelerle ilgili bildirimin süresi 30 güne çıkarılmıştır.
• Derneklerin izinle kurabileceği tesisler yurt, pansiyon ve lokalle sınırlandırılmış ve açılması, isletilmesi ve kapatılmasına ilişkin düzenlemelerin yönetmelikle belirleneceği ifade edilmiştir.
• Derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilmesi kararlaştırılmıştır.
• Derneklerin denetiminde kolluk kuvvetlerinin yetkileri sınırlandırılmış ve mülki idare amirinin yetkileri açıkça düzenlenmiştir.
• Dernekler ancak 100 kişiden çok üyeye sahipse ücretli kişiler çalıştırabileceği, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ise ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemeyeceği kararlaştırılmıştır.
• Derneklerin vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmasına imkan tanınmıştır.
• Derneklerin yurtdışında temsilcilik ve şube açabilmesi, yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilmesi ve yurtdışında dernek ve üst kuruluş kurabilmesine imkan tanınmıştır.
Bunun yanı sıra, Dernekler Yönetmeliği 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile dernek ve vakıfların tabi olacakları usul ve esaslar düzenlenerek, yapılacak faaliyetlerde gözetilecek ilkeler belirlenmiş, ayrıca; derneklerin ve şubelerinin kuruluş şartları, yurtdışından yardım alma biçimleri, uluslararası faaliyetlerin içeriği, kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanma gibi ilke ve esaslar belirlenmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun (CİK)
31 Mart 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
CİK ile:
• Terör suçlularının avukatlarıyla görüşmesi sırasında bir görevlinin de hazır bulunması, ayrıca hükümlünün avukatlarına verdiği belgelerin incelenebilmesi; örgüt, terör, anayasal düzene karsı islenen suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin avukatları hakkında aynı suçları isledikleri gerekçesiyle dava açılması halinde, ilgili davadan el çektirilebilmesi; hakimin avukat için 1 yıla kadar davaya bakmama yasağı koyabilmesi; polisin, arama, yer gösterme ve eşyaya el koyma yetkisine sahip olması karar altına alınmıştır.
• Gözaltı süresinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için geçen zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saati geçmemesi, zorunlu sürenin, 12 saatten fazla olamaması şartı getirilmiş; gözaltı süresi 36 saate çıkarılmıştır.
• Tutuklama kararı için aranan ceza üst sınırı 2 yıldan 1 yıla indirilmiştir.
• Bir kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağının konulabilmesi için cezasının üst sınırının 3 yıl olması şartı kaldırılmıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)
31 Mart 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
CMK ile suç nedeniyle ceza soruşturma ve kovuşturmasının nasıl yapılacağı, ceza davasının nasıl açılacağını, yürütüleceğini ve sonuca bağlanacağını kurallara bağlanmıştır. Amacı insan haklarını ihlal etmeden Cumhuriyet Savcılığı denetiminde delilden şüpheliye ulaşan adli polis sisteminin kurulmasını sağlamaktır.
Yapılan değişikliklerle yargılama sürelerinin kısaltılması, tanık çağırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu (TCK)
31 Mart 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
TCK ile:
• Töre cinayetleri ilk kez Türk Ceza Kanunu’na girmiş buna göre, “töre saikıyla” işlenen cinayetler nitelikli adam öldürme sayılmıştır.
• Zorla bekâret kontrolü yaptıran kişilere hapis cezası getirilmiştir. Bu kontrolün, sadece hakim ve savcı tarafından istenebilmesi karar altına alınmıştır.
• Çocukları muzır neşriyattan, cinsel tacizden, uyuşturucudan, suça tevsikten korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, çocukları suç ve para kazanma aracı olarak gören kişilere hapis cezası getirilmiştir. Çocuklarını döven ailelere de yaptırım uygulanması öngörülmüştür.
• Organ ve doku nakli konusu ilk kez Türk Ceza Kanunu içinde yer almıştır.
• “Kapkaç' suçu için üç yıldan yedi yıla kadar hapis verilmesi kararlaştırılmıştır.
• Hakaret suçlarının alt sınırı üç aya indirilmiştir.
• Alkollü araç kullananlara iki yıla kadar hapis cezası getirilmiştir.
• Askerce yapan, göz yuman, teşvik eden kişilerin sorumluluğu ve bu kimselere verilen cezalar yeni TCK ile açıklığa kavuşmuştur.

Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Kanunla, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı bulunması zorunlu tutulmuştur. Mahkemenin amacı, eşlerin ve çocukların karşı karşıya oldukları sorunların sulh yoluyla çözümünü, gerektiğinde uzmanların yardımını da alarak teşvik edecektir. Mahkeme sadece yargılamak amaçlı değil aynı zamanda aileyi korumak amaçlı kararlar vermektedir.

Elektronik İmza Kanunu
Kanunda yapılan düzenlemeler AB’nin elektronik imza ile ilgili Direktifini esas almıştır. Elektronik devletin ve elektronik ticaretin önünü açmak amaçlı hazırlanmıştır.

Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı ( 2007 – 2013 )
AB’ye tam üyelik perspektifi ile 2007 – 2013 döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyumun tamamlanmasını hedefleyen bütüncül bir program hazırlanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Uyum Programı aşağıda verilmiştir.
• Malların Serbest Dolaşımı Hakkında Çıkarılması Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Ürün Güvenliği Kanunu, Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Kanunu, Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu, Üçüncü Ülkelerden Yapılan İthalatta Ürün Güvenliği Denetimlerine İlişkin Yönetmelik, Kozmetik Yönetmeliği
• İşçilerin Serbest Dolaşımı Hakkında Çıkarılması Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestîsi Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Geçici nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenleme, Mesleki Yeterliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun, Yabancıların çalışma izinleri ve vatandaşlık şartı aranan mesleklerle ilgili olarak düzenleme, Meslek standardı hazırlama usul ve esaslarını belirleyecek yönetmelik, Sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirleyecek yönetmelik
• Sermayenin Serbest Dolaşımı Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Bankacılık ve Sigortacılık Kanunlarında, Menkul Kıymetler Borsası Kanunları, Türk Parası Kıymeti Koruması, Kanunları, Emeklilik Yatırım Fonları Kanunları ve Özelleştirme Kanunları hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Kamu Alımları Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Kamu İhaleleri Kanunları, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Teşviki Kanunları, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu – Özel Sektör İşbirliği ile Yürütülmesi Hakkındaki Kanunlar hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Şirketler Hukuku Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, KOBİ’lere ilişkin Kanunlar hakkında yapılan düzenlemeler
• Fikri Mülkiyet Hukuku Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
WIPO Telif Hakları Antlaşmasına Katılınması Kanunları, Patent ve Faydalı Model Kanunu, Markalar Kanunu, Tasarımların Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Rekabet Politikası Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Demir – Çelik Sektörü Ulusal Yeniden Yapılandırma Programı, Teknoloji Transferleri Hakkında Kanunlar, Dikey Anlaşmalara Dair Kanunlar, De minimis Tebliği, Kartellere Karşı Kanunların Düzenlemesi, Para Cezalarının Değerlendirilmesine İlişkin Kanunlar, Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 1997/1 sayılı Tebliğ’de, Yatay işbirliği anlaşmalarına 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunlarda yapılacak düzenlemeler.
• Mali Hizmetler Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Sigortacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Menkul Kıymetler Borsası Kanunu, Bankacılık Kanunu hakkında yapılacak düzenlemeler
• Bilgi Toplumu ve Medya Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Devlet Planlama Teşkilatı Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, İnternet Ortamında İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunları hakkında yapılacak düzenlemeler
• Tarım ve Kırsal Kalkınma Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanunu, Tarım Bakanlığı’nın Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Tarımsal Pazarlama Standartları Kanunu, 5488 sayılı Tarım Kanununda değişiklik yapılması hakkında Kanun, Birçok Meyve ve Sebze Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Endüstriyel Ürün Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğ, Avrupa Birliğinden sağlanan mali yardımlar kapsamındaki diğer mali konulara ilişkin yönetmelik, Entegre Đdare ve Kontrol Sistemi (IACS) Yönetmeliği hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Gıda Güvenliği Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Gıda Kanunu, Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanunu, Veteriner Hizmetleri Kanunu, Bitki Sağlığı Kanunu, Türk Gıda Kodeksi, Tarımsal gıda işleme tesislerinin, AB gıda güvenliği standartları ve mevzuatını karşılayacak konuma gelecek şekilde iyileştirilmesine yönelik Strateji ve Plan, Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Dış Ticaretinde Kontrol ve Denetimlere İlişkin Yönetmelik, hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Balıkçılık Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Su Ürünleri Yönetmeliği Değişikliği, Pazarlama Standartları ve Tüketici Bilgisi Yönetmeliği hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Taşımacılık Politikası Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Karayolu Kanunu, Deniz Emniyeti Kanunu, Demiryolu Çerçeve Kanunu, TCK, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme, Tek Avrupa Seması Çerçeve Tüzüğüne uyum amaçlı düzenleme, Hava Sahasının Esnek Kullanımı için Ortak Kurallar Tüzüğüne uyum amaçlı düzenleme, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği, Yolcu Hakları Talimatı, Demiryolu ile Tehlikeli Eşyaların Taşınması Yönetmeliği hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Enerji Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Türk Petrol Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı ve Teşkilatı Hakkında Kanun, Nükleer Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Enerji Verimliliğinin Artırılması Hakkında Yönetmelik, Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği, Devlet Yardımlarının Denetlenmesi ile ilgili İkincil Mevzuat hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Vergilendirme Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Ekonomik ve Parasal Politika Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Sigortacılık Kanunu, Menkul Kıymetler Borsaları Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkında Kanun, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik, Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik, Bankacılık Sistemine ilişkin Kanunlar hakkında yapılacak düzenlemeler.
• İstatistik Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Taşınır Kod Listesi Hakkında Genel Tebliğ, ESA 95 standartlarıyla tam uyumlu Genel Yönetim İstatistiklerinin yayımlanmasına yönelik düzenleme hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Sosyal Politika ve İstihdam Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Hava İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Hakkında Kanun, Sosyal Politika ve İstihdam alanında halen uyum sağlanamamış olan hususlarda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde gerçekleştirecek düzenlemeleri içeren bir sosyal uyum paketi, AB İstihdam ve Sosyal Dayanışma Topluluk Programı  (PROGRESS) Mutabakat Zaptının Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı hakkında yapılacak düzenlemeler.
• İşletmeler ve Sanayi Politikası Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) “Girişimcilik ve Yenilik Programı”na katılım konusunda Mutabakat Zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Trans – Avrupa Ağları Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Ulaştırma Altyapı İhtiyaç Değerlendirmesi Çalışmasının kabulüne ilişkin YPK kararı hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Hakkında Kanun, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye-AB Mali İşbirliğini Düzenleyen Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Yapısının Güçlendirilmesine İlişkin Kanun, IPA Yapılanmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi, AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hakkında yapılacak düzenlemeler.
• Yargı ve Temel Haklar Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Vakıflar Kanunu, 9 Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sayıştay Kanunu, Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Hâkimler ve Savcılar Birliği Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında yapılan düzenlemeler.
• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Tanık Koruma Kanunu, Havaalanı Transit Vizesi Uygulamasına Dair Kanun, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Yabancılar Kanunu, İltica Kanunu, Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği ve Yardımlaşmaya İlişkin Sözleşmeyi Uygun Bulma Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler ve Diğer Tedbirler Hakkında Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Harekât Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği, Türk Vize etiketinin AB Schengen Vize etiketine uyumlu hale getirilmesi için uygun düzenleme, Đçişleri Bakanlığı ile Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı arasında Kaçakçılıkla Mücadele alanında Mutabakat ve İşbirliğine Dair Protokol (MOU), Europol görev alanına giren suç konularında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili kanun uygulayıcılar arasında iş akış planlarının belirlenmesi Protokolü ve Konsey Sözleşmeleri, Interpol bilgi bankalarının kullanımını düzenleyen Genelge hakkında yapılan düzenleme.
• Bilim ve Araştırma Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planı (2008-2010) ve Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin (2007- 2010) yer aldığı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 7 Mart 2007 tarihli kararlarına ilişkin yayınlanacak Başbakanlık Genelgesi, Türkiye’nin AB 7. Çerçeve Programına katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak Mutabakat Zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye’nin EURATOM 7. Çerçeve Programına katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak olan Mutabakat Zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, hakkında yapılan düzenleme.
• Eğitim ve Kültür Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun, 540 sayılı DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Eğitime erişim konusunda yabancılar için ayrımcılık içeren kanunlarda AB vatandaşları lehine değişiklik yapılmasını içeren uyum paketi, Kültürel Anlatım Yollarının Çeşitliliğinin Korunması ve Teşvik Edilmesine Dair UNESCO Sözleşmesi'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi hakkında yapılan düzenleme.
• Çevre Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Biyogüvenlik Kanunu, 3 Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Çevresel Sorumluluk Hakkında Kanun, Çevre Ajansı Kanunu, Çerçeve Su Kanunu, Bonn Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Göteborg Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Aarhus Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Espoo Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinde Değişiklik, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Eko-etiket Yönetmeliği, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı (AÇANET) çalışmaları yönetmeliği, Emisyon Ticaretine Yönelik Düzenleme, Sera Gazlarının İzlenmesine Dair Yönetmelik hakkında yapılan düzenlemeler.
• Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Ürün Güvenliği Kanunu, Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönetmelik, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yolcu Hakları Talimatı, Ürün Güvenliği Kanununun uygulanması ile ilgili düzenlemeler, Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu Kurulması Hakkında Kanun, Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Ulusal Halk Sağlığı Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bağlı olarak Uygulama Yönetmeliklerinin Çıkarılması hakkında yapılan düzenlemeler.
• Gümrük Birliği Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun, Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı KHK’nın Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi Hakkında Kanun, Yeni Gümrük Kanunu, Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Sözleşmenin kabulüne Dair Kanun, Ortak Transit Rejimi Hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu İle Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Sözleşmenin kabulüne Dair Kanun, Serbest bölgeler mevzuatının üyelik ile birlikte tam uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 ila 33, 36(f) ve 37 (c) hükümlerinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Yeni Gümrük Yönetmeliği, Ortak Transit Sözleşmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik hakkında yapılan düzenlemeler.
• Dış İlişkiler Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
3. Ülkelerle Akdedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin Uygun Bulma kanunları, Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracat Kontrollerine Đlişkin Kanun, 3. Ülkelerle Akdedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin Uygun Bulma kanunları, Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması Ek Protokolünün Kabulüne İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Karşılıklı Tanıma Anlaşmasının Kabulüne İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları hakkında yapılan düzenlemeler.
• Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
KAPSAMI İTİBARIYLA DÜZENLEME GEREKTİRMEYEN BİR FASILDIR.
• Mali Kontrol Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanunu, Sayıştay Kanunu, İç Kontrol Standartları Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı hakkında yapılan düzenlemeler.
• Mali ve Bütçesel Hükümler Hakkında Çıkarılması ve Değiştirilmesi Ön Görülen Kanunlardan Bazıları
Gelir sınıflandırmasına ilişkin Düzenleme, 2 AB öz kaynakları için AB bütçesine yapılacak katkıların hesaplanması, ödenmesi, kontrolü ve kayıt ile raporlanmasını sağlayacak idari düzenleme hakkında yapılan düzenlemeler.