2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

ÜYELİK İŞLEMLERİ


Üyelik Avantajları
Üyelik Ücretleri
2020 Hizmet Ücretleri Tarifesi
Tescilde İstenen Belgeler

İzmir Ticaret Odası'na üyelik, 01/06/2004 Tarihinde yürürlüğe giren 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 9. maddesi gereğince zorunludur. İlgili madde şöyledir:

MADDE 9. - Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul olduklara ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.
Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.
Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re'sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir."

Odamıza diğer işlemleri tamamlayarak kayıt için başvuran tacir niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler 79 adet meslek grubundan birisi altına kaydolunur. Derecelere göre kayıt ücretleri ve yıllık aidat tarife cetveli 2020 yılı için aşağıdaki gibidir:

 

2020 YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFE CETVELİ

Dereceler

Sermaye Aralıkları

KAYIT ÜCRETLERİ TARİFESİ

Yeni Kayıt

-

420,-TL

1.Derece

1.000.000,00 TL üstü

1.140,-TL

2.Derece

500.000,01 TL – 1.000.000,00 TL

840,-TL

3.Derece

250.000,01 TL – 500.000,00 TL

780,-TL

4.Derece

100.000,01 TL – 250.000,00 TL

720,-TL

5.Derece

10.000,01 TL – 100.000,00 TL

660,-TL

6.Derece

5.000,01 TL – 10.000,00 TL

635,-TL

7.Derece

5.000,00 TL ve altı

420,-TL

 

Dereceler

Sermaye Aralıkları

YILLIK AİDAT TARİFESİ

1.Derece

1.000.000,00 TL üstü

1.140,-TL

2.Derece

500.000,01 TL – 1.000.000,00 TL

840,-TL

3.Derece

250.000,01 TL – 500.000,00 TL

780,-TL

4.Derece

100.000,01 TL – 250.000,00 TL

720,-TL

5.Derece

10.000,01 TL – 100.000,00 TL

660,-TL

6.Derece

5.000,01 TL – 10.000,00 TL

635,-TL

7.Derece

5.000,00 TL ve altı

420,-TL

 

5174 sayılı “Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu”

Madde: 24

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

“Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik”

Dereceler

Madde: 12

Oda ve borsalar derece sayısını kendi durumlarına göre tespit eder. Ancak, bu derecelerin sayısı beşten az yediden fazla olamaz. (Ek cümle:RG-31/1/2017-29965) Ayrıca, bu derecelerden ayrı bir derece ihdas edilerek yeni kurulan sermaye şirketleri bu dereceye atanır. Bu derece için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz.


GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Word Dokümanı)

GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Pdf Dokümanı)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Word Dokümanı)

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Pdf Dokümanı)

 

Not: Nakil yoluyla Odamıza yeni kayıt olacak üyelerin Mali işler Müdürlüğü kayıtlarına esas alınmak üzere en son verilen kurumlar vergisi/gelir vergisi beyannamesini aidat@izto.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.