2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Turizme Tahsis Edilen Araziler


4957 sayılı Kanunla değişik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8 inci maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım yapmak üzere;

 • Yerli girişimcilere ve,
 • Yabancı girişimcilere tahsis edilmesi düşünülen taşınmazlar için hazırlanan

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi” içerisindeki bilgiler, Resmi Gazete, ulusal 3 büyük gazete ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ nın web sayfasında, yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan bilgiler ışığında;

 • Süresi içerisinde “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi” ile istenilen bilgi ve belgelerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurular, "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" in 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında hem mali yeterlilik hem de sektörde deneyimlilik açısından değerlendirilmektedir.
 • Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılmaktadır. Tek başvurunun yapıldığı parseller ise Müzakere Komisyonunca değerlendirilmektedir. Bu durumda da yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin ve projenin niteliğine göre girişimciden Müzakere Komisyonunca belirlenecek miktarda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı da istenebilmektedir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit para olarak verilmektedir. Ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminatını Kültür ve Turizm Bakanlığı iade etmektedir.

Turizm yatırımı yapmak isteyen girişimcilerin öncelikle aşağıdaki terimleri bilmesi gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

Tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen bölgelerdir.

Turizm Merkezleri

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade etmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alt Bölgesi

1/25.000 veya daha alt ölçekli plân ile belirlenen, içinde turizm türleri ile kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, kendi içinde alt alanlara ayrıştırılabilen arazilerdir.

Turizm İşletmesi

Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm tesislerinde faaliyet gösteren ticari işletmelerdir.

Turizm Tesisi

Turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisler ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı unsurlarıdır.

Turizm Belgesi

Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesini ifade eder.

Turizm Yatırımı Belgesi

Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırım aşamasında verilen belge.

Turizm İşletmesi Belgesi

Yönetmelikle nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlığımızca işletme aşamasında verilen belge.

Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi:

Yönetmelikle nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, tür ve sınıfının gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlığımızca verilen belge.

İmar Planları

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde turizm sektörünün ekolojik ve ekonomik verimliliği ve sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültür ve turizme dönük kullanımların ağırlıklı olduğu bölgelerdeki koruma ve gelişmeyi sağlamak, kısa ve uzun dönemli ilke ve hedefler ile mekansal stratejileri belirlemek üzere hazırlanan ve ilgili Yönetmelikte tanımlanan çeşitli ölçeklerde fiziksel planlardır.

Yatırımın Türünün Belirlenmesi:

Özellikle dış turizme dönük rantabl bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için yapılacak yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Yatırımın türü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” koşulları uyarınca belirlenmektedir.

Yatırımın Türleri

Asli Konaklama Tesisleri

Oteller 
Moteller 
Tatil Köyleri 
Pansiyonlar 
Kampingler 
Apart Oteller 
Hosteller

Yeme - İçme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar 
Kafeteryalar (Müstakilen belgelendirilememektedir)
Eğlence Yerleri (Müstakilen belgelendirilememektedir)

Sağlık ve Spor Tesisleri


 

Termal Turizmi Tesisleri
Termal Konaklama Tesisleri
Termal Kür Tesisleri
Sağlıklı Yaşam Tesisleri
Yüzme Havuzları
Spor Tesisleri
Golf Tesisleri

Kongre ve Sergi Merkezleri

Rekreasyon Tesisleri

 

Eğlence Merkezleri 
Temalı Parklar 
Günübirlik Tesisleri 
Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri

Kırsal Turizm Tesisleri

Çiftlik Evi-Köy Evi
Yayla Evi
Dağ Evi

Özel Tesisler

Özel Tesisler (Tescilli Kültür Varlığı 
niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilenler
dışındaki özel tesislere Turizm
Yatırımı Belgesi verilmez.)

Butik Oteller

Bileşik Tesisler

Turizm Kentleri
Turizm Kompleksleri
Tatil Merkezleri
Zincir Tesisler
Personel Eğitim Tesisleri

Diğer Tesisler

Mola Noktaları
Yüzer Tesisler
Tatil Siteleri ve Villaları
    B Tipi Tatil Siteleri
    A Tipi Tatil Siteleri

(Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya  Turizm Merkezleri içinde yer almayan tatil sitelerine Turizm Yatırımı Belgesi verilmez.)

Yat Turizmi Tesisleri (Yat Turizmi Kapsamında)

* Yat Yatırımı ve İşletmeciliği 
* Yat Limanları Yatırımı ve İşletmeciliği

Seyahat Acentaları (1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Kapsamında)

 

Yatırım türünün belirlenmesi için daha fazla detay talep edenlerin “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine bakılması yeterli olacaktır.

Yatırımın Türüne Karar Verildikten Sonra; Yatırımın Yerini Seçilmesi:

Özellikle bir turizm yatırımı için yatırımın yeri büyük önem taşımaktadır.

Gerek bölgesel ölçekte, gerekse noktasal ölçekte, yatırım yerinin doğru seçilmiş olması, yatırımın karlılığını doğrudan etkilemektedir. Yatırımın yeri için farklı seçenekler bulunmaktadır.

Kendi Araziniz

Yatırımı Kendi Sahip Olduğunuz Arsa Üzerinde Gerçekleştireceksiniz:

Öncelikle arazinizin imar planları açısından durumunu öğrenmeniz gereklidir. Bu Bilgi; 

•Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediyelerden,
•Belediye ve mücavir alan sınırları dışında İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden elde edilebilir.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda turizm tesisi yapılamaz. Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır.

BUNUN İÇİN;

Eğer Araziniz herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içerisinde kalıyor ise (arazinizin herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içinde kalıp kalmadığını resmi olarak öğrenmek için arazinizin yerini öncelikle 1/25000 olmak üzere herhangi bir ölçekli plan veya halihazır üzerine işaretleyip Bakanlığımıza talebinizi içeren bir dilekçe ile iletmeniz gerekmektedir.) “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde planlama çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Araziniz herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içerisinde kalmıyor ise tabi olduğu yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yürütülmesi gerekmektedir.

Bu işlemler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne başvurularak görüş alınmasında yarar bulunmaktadır.

Eğer araziniz, onaylı planlarda turizm kullanımına ayrılmış alanda bulunuyor ise veya sizce hazırlanarak onaylatılan plan ile bu durum gerçekleşmiş ise Turizm yatırımı için araziniz hazır durumdadır. Onaylı İmar planında araziniz (imar parseliniz) için verilen yapılaşma koşulları uyarınca (Alanı, İzin verilen inşaat alanı, Kat adedi veya yüksekliği, vb.) projelendirme faaliyetine başlayabilirsiniz.

Arazi Satın Alacaksınız.

Turizm yatırımı amacı ile özel olarak arazi satın almak, yatırımcı için üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Zira arazilerin fiziksel özelliklerinin turizm yatırımına uygun olması gerekliliğinin yanı sıra imar planında da turizm kullanımına ayrılmış olmaları gerekmektedir. Satın alınacak arazinin, konumu, büyüklüğü, ulaşım imkanları, özellikle dış turizm açışından havaalanlarına olan uzaklığı, mevcut ve geliştirilmesi gereken altyapısı, arazi seçiminde önemli faktörlerdir.

Tüm bu açılardan, arazi seçimi aşamasında arazi yerini belirleyen ölçekli halihazır harita üzerine işlenmiş kroki veya mevcut durum (ve yanında da var ise, tapu, çap, kroki vb.) ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne başvurularak görüş alınmasında yarar bulunmaktadır.

Arazinin satın alınmasından sonra “Kendi Araziniz” kısmında  açıklanan aşamalar bu kısım için de geçerli olacaktır.

Herhangi bir KTKGB ve TM İçindeki Kamu Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz.

Kültür ve Turizm Koruma ve gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin İlanı

1) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri (Tanımlar için bakınız, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Madde 3) “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmektedir.

2Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve/veya Turizm Merkezi (TM) ilan edilecek bölgelerin tespitinin yapılması konusunda yetkilidir. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından Ülke çapında dönem dönem yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda KTKGB ve/veya TM ilan edilebilecek potansiyele sahip yöreler tespit edilmektedir. KTKGB ve/veya TM seçiminde, organize turizm faaliyetlerinin geliştirilebileceği geniş alanlar tercih edilmekte, oluşacak artı değer, mülkiyet, altyapı ve çevre etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Bakanlığın tespitlerinden başka ayrıca yerel yönetimler veya turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, potansiyel arz eden alanlar Bakanlıkça KTKGB ve/veya TM ilan edilmesi için önerilebilmektedir.

KTKGB ve/veya TM ilan edilen/edilecek yerlerde, yatak kapasitesi yaratmak ve mevcut kapasiteyi artırmak, mekân kalitesini iyileştirmek hedeflerinin yanı sıra turizmin aynı zamanda bir seyahat planlaması, turizm hareketlerinin ve yatırımlarının (konaklama, kamping, kaplıca, kayak merkezi v.b.) planlama ve tahsis yetkisi ile yönlendirilmesi olgusu olduğundan hareket eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu amaçla gelen teklifler için hazırlanacak raporlara dair bir çerçeve belirlemiştir.

Teklif edilen bir KTKGB ve/veya TM’nin değerlendirilebilmesi için;

a-Teklif alanın yerinin, konumunun ve sınırlarının 1/25.000 ölçekli harita üzerine işaretlenmesi,
b-Söz konusu turizm merkezi sınırlar içerisine giren belediyelerin isimlerinin, belediye ve mücavir alan sınırlarının ve Valilik denetim ve yetki alanı sınırlarının işaretlenmesi,
c-Teklif alan içinde bulunan hazine, orman, belediye, il özel idaresine ait mülkiyetlerin hektar olarak belirtilmesi ve harita üzerinde konumlarının işaretlenmesi,
d-Varsa onanlı imar planlarının imzalı ve mühürlü kopyalarının gönderilmesi ile,
e-Yerin ulaşım imkanlarının,
f-Teklif sınırlar içerisinde yer alan doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerin ve yerin turizm potansiyelinin,
g-Teklif alanı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı ve profilinin,
h-Teklif alanın yakın ve uzak (saatlik, günlük) mesafesinde bulunan turizm kaynaklarının,
i-İçme ve kullanma suyu, kanalizasyon, sosyal (hastane, okul v.s.) ve teknik altyapıya ilişkin durumun
j-Düşünülen turizm aktivitelerinin ve turizm türlerinin, belirtildiği bir raporun
hazırlanması gerekmektedir.

Teklifin bu çerçevede hazırlanarak ve teklif alana ait görüntüleri içeren CD, fotoğraf albümü gibi görsel malzemelerin de eklenmek suretiyle gönderilmesi halinde teklif Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarınca değerlendirmeye alınabilmektedir.

Bakanlık İçi Komisyon; Bakanlık Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

 • Hukuk Müşaviri,
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü,
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ile
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşur.

Komisyonun sekreterya hizmetleri, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Bakanlık İçi Komisyon; ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemekle görevlidir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkânları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Makamının onayı ile kesinleşen öneriler, Bakanlıkça Bakanlıklararası Komisyona götürülür. (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”-madde-4)

Fotoğraf, video kaydı ve benzerleri görsel malzeme ile desteklenen ve mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan, bölgenin konumunu, mülkiyet durumunu, fiziksel ve doğal özelliklerini, teknik ve sosyal altyapısını, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, arazi kullanım ve ulaşım sistemleri ile doğal ve çevresel verilerini içeren gerekçeli raporlar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Bakanlık İçi Komisyona sunulur. (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”-madde-5)

Bakanlıklararası Komisyon; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;

 • Genelkurmay Başkanlığı,
 • Maliye Bakanlığı,
 • Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı,
 • Ulaştırma Bakanlığı,
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
 • Çevre ve Orman Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşur.

Bakanlık, gerekli görmesi halinde komisyona diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir.

Komisyon, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde toplanır ve Bakanlıkça öngörüleri Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarına ilişkin önerileri inceler ve istişari nitelikte olan görüşünü bu toplantılar sonucunda birer tutanakla belirler. (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”-madde-6)

Bakanlıkça ilan edilmesi öngörülen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ile bu yerlere ilişkin 5 inci madde kapsamında hazırlanan açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler, Bakanlıklararası Komisyonun toplantı tarihinden en az bir ay önce Komisyon üyesi kuruluşlara iletilir ve toplantının tarihi bildirilir. (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”-madde-7)

Bakanlıklararası Komisyonun görüşlerini içeren tutanak ile birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri ilanına ilişkin öneri, Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.

Bakanlar Kurulunca tespit edilen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri, Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur. (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik”-madde-8)

Bakanlar Kurulunca tespit edilip Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi kapsamında planlama faaliyetleri başlatılır.

Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Hazine Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz

Proje Yapım Talebi

Çevre düzenlemesine ilişkin projeler yapılmaktadır.

Proje talep dosyasında bulunması gerekli belgeler

Gerekçe raporu

Proje yapılacak yerde mülkiyet sorunu olmadığına dair belge.

İmar planı, İmar durum belgesi, mevcut diğer dökümanlar

Talebe ilişkin encümen kararı ( İl Özel idareleri için İl Daimi Encümen kararı- Muhtarlıklardan gelen talepler için ise Köy İhtiyar Meclisi kararı)

Not: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz.

Mali Yardım Talebi

Çevre düzenleme ve altyapı uygulamalarına mali yardım yapılabilir.

Çevre düzenleme uygulamaları içinde, sahil, park, meydan, yol vb, Altyapı uygulamaları içinde de atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon-kollektör hattı ve şebekesi, içmesuyu ve şebekesi, su deposu, içmesuyu ve arıtma sistemleri, trafo ve aydınlatma sistemleri, kış sporları mekanik tesisleri, WC ve fosseptik  ve benzeri altyapı uygulamaları yer alır.

Mali yardım talep dosyasında bulunması gerekli belgeler:

Gerekçe raporu,

Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,

İmar planı, imar durum belgesi

Talebe ilişkin Encümen kararı ( İl Özel idareleri için İl Daimi Encümen kararı- Muhtarlıklardan gelen talepler için ise Köy İhtiyar Meclisi kararı)

Uygulanacak proje

Teknik eleman tarafından hazırlanmış projeye ait  Metraj ve Yaklaşık Maliyeti

Not: Belgeler yetkilileri tarafından imzalanmış, işlemleri tamamlanmış mühürlenmesi gerekiyorsa mühürlenmiş olmalıdır. Bu belgelerin fotokopileri belge niteliği taşımaz.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:

Proje İnşaat Daire Başkanlığı 
Kat:5
Tel: 0.312.222 62 60
Fax: 0.312.223 54 48

Planların Yapımı ve Onaylanması                                                                               

Kültür ve Turizm Bakanlığı için ilgili Kanun ve Yönetmeliklerce herhangi bir KTKGB ve/veya TM dışındaki herhangi bir planın yapımı ve onaylanmasına ilişkin görev ve yetki tanımı yapılmamıştır.

KTKGB’ler veTM’ler dışındaki plan çalışmaları ve onay süreçleri ilgili diğer Kanunlar ile farklı Kurum ve Kuruluşlara verilmiştir. Öte yandan KTKGB ve/veya TM’ler dışında herhangi bir alanda yürütülecek planlama çalışması için, o alandaki plan yapımı ve onaylanmasından sorumlu ilgili diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelecek her türlü talep (teknik destek, görüş, vb.) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve olanaklar çerçevesinde desteklenmektedir. Bu amaçla; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Arazi Tahsis Daire Başkanlığı bünyesindeki;

 • Arazi Değerlendirme ve Temin Şube Müdürlüğü
 • Arazi Tahsis Şube Müdürlüğü
 • Plan Aplikasyon Şube Müdürlüğü
 • Uygulama ve İzleme Şube Müdürlüğü de turizm tahsisleri ile görev tanımları çerçevesinde ilgilenmektedir.

Kamu Taşınmazlarının Tahsisinde İzlenen Prosedürlere İlişkin İş Akış Şeması” Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesindeki http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,102520/arazi-tahsis.html linkinde yer almaktadır.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü


Sayfa İçeriği ile İlgili Detaylı Bilgi :

İzmir Ticaret Odası Turizm Müdürlüğü
E-mail:                                     : uluslararasiIliskiler@izto.org.tr

Tel:                                           : 0232 498 42 32