2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları


BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 – (1) İzmir Ticaret Odası üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan uyuşmazlıkların çözümünde görevlendirilecek veya mahkeme tarafından istenecek hakemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 - (1) Bu esaslar, İzmir Ticaret Odası ticari uzlaştırma ve ticari tahkim kurallarını kapsar.

(2) Uzlaştırma usulü tahkim usulünden tamamen bağımsızdır. Tahkim yoluna müracaat için önceden uzlaştırmaya başvurmak gerekmeyeceği gibi uzlaştırmaya müracaat da bunun sonuçsuz kalması halinde tahkim yoluna başvurulacağı hususunda bir anlaşmayı ifade etmez. Taraflar arasındaki tahkim anlaşması uzlaştırma yoluna başvurmaya engel olmaz.

DAYANAK

Madde 3 - (1) Bu Esaslar, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na, 12/01/2011 tarihli ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na, Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Oda Muamelat Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4 -

Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu, 
Oda: İzmir Ticaret Odasını,
Meclis: İzmir Ticaret Odası Meclisini,
Yönetim Kurulu: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulunu,
Tahkim Bürosu: İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen yeterli sayıdaki personelden oluşan birim.
Liste : Meclis tarafından onaylanan uzmanlardan ve tacirlerden oluşan Hakem ve Uzlaştırıcı Listesini

ifade eder.

SAKLI TUTULAN HÜKÜMLER

Madde 5 - (1) 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 21/06/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu, 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun sigortacılık tahkimine ilişkin hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM : HAKEMLERDE ARANACAK NİTELİKLER, YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

HAKEMLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Madde 6 – (1) Oda’da hakem olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra;

a) 30 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış olmak,

b) Okur yazar olmak,

c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflâs, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir.

Bu maddenin (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar adli sicil kaydıyla belgelenir.

(2) Hakemlerin Oda’ya kayıtlı üye olmaları şart değildir.

YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 7 – (1) Oda'da hakem olarak görev yapanlar, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlerde görev alamaz.

(2) Hakemler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek ve mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen yasak ve yükümlülüklere uymayan hakemler Listeden çıkarılır ve bir daha bu kişilere bu görevler tevdi edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : LİSTENİN TANZİMİ

LİSTENİN TANZİMİ VE GÖREV SÜRELERİ

Madde 8 – (1) Yönetim Kurulunca 6 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz olanlar arasından, on dört kişiden az olmamak üzere, asil ve yedek hakemleri kapsayan Liste hazırlanır ve Meclis tarafından onaylanır.

(2) Oda’da görevli personel Listede yer alamaz.

(3) Meclis tarafından onaylanan Listede yer alan hakemlere gerekli tebligat derhal yapılır. Görevi kabul etmeyen veya istifa edenlerin yerine derhal yedekleri getirilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

(4) Kesinleşen Liste, Oda binasının uygun bir yerinde en az bir ay süreyle asılarak ilan edilir.

(5) Listede istifa, ölüm ve 6 ncı maddede belirlenen hakemlik için aranan niteliklerin kaybı gibi nedenlerle boşalma olursa, yerlerine yedekleri sırasıyla getirilir.

(6) Yedeklerinin bulunmaması halinde, boş bulunan asil ve yedek üyelere ilişkin Liste Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenerek Meclisin onayına sunulur. Bu durumda yeniden seçilen hakemler eskilerin görev süresini tamamlarlar.

(7) Bir uyuşmazlığın çözümü için görevlendirilmiş bulunan hakemler, süreleri sona erse dahi, uyuşmazlığın çözümüne kadar görevlerine devam ederler.

(8) 6 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz olmadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu niteliklere uygunluğunu yitiren hakemlerin görevi bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

MECLİSİN TASDİK YETKİSİ

Madde 9- (1) Hakem listeleri, organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Meclisin onayına sunulur.

(2) Meclis, onayına sunulan Listede 6 ncı maddede sayılan nitelikleri haiz olmayanları tespit ederse, bunların Listeden çıkarılmasına ve yerlerine yenilerinin konulmasına karar verir.

(3) Meclisçe onaylanan hakemlerin görev süreleri dört yıl olup, bunların görev süresi, bir sonraki genel seçimlerden sonra yeniden düzenlenecek Listenin onaylanmasına kadar devam eder.

(4) Meclis, gerekli gördüğü hallerde Listeyi her zaman yenilemeye yetkilidir.

HAKEM VEYA HAKEM HEYETİ

Madde 10- (1)Oda'nın hakemlik yapabilmesi, tarafların, aralarındaki anlaşmazlığın Oda’nın hakemliğiyle çözülmesi hususunda yazılı olarak anlaşmasına ve talepte bulunulmasına bağlıdır.

(2) Oda’nın hakemliğiyle çözümü kararlaştırılmış bulunan anlaşmazlıklar, Meclis tarafından onaylanan Listede yer alanlar arasından taraflarca ve/veya Yönetim Kurulunca seçilecek hakem veya hakem heyeti tarafından incelenerek karara bağlanır. Ancak taraflar, Meclis tarafından onaylanan Listenin dışındaki kişilerden de hakem seçebilir. Bu takdirde uyuşmazlık bu hakemler tarafından incelenerek karara bağlanır.

(3) Aksine yazılı anlaşma olmadıkça, uyuşmazlık üç hakemden meydana gelen hakem heyeti tarafından çözümlenir. Ancak taraflar, tahkim şartı veya sözleşmesiyle aralarındaki anlaşmazlığın tek hakem tarafından çözümünü kararlaştırabilir.

(4) Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesinde, tarafların her biri kendi hakemini, Oda Yönetim Kurulu da üçüncü hakemi seçer. Tarafların kendi hakemini belirleyememesi durumunda bu hakemler de Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Hangi hakemin heyete başkanlık edeceği seçilen hakemler tarafından belirlenir.

(5) Taraflar arasındaki anlaşmazlığın tek hakem tarafından çözümüne karar verilmesi durumunda, bu hakem, Meclis tarafından onaylanan Listede yer alanlar arasından veya bu Liste dışından tarafların oybirliğiyle seçilir. Hakem, tarafların oybirliğiyle seçilemez ise Oda Yönetim Kurulu tarafından Meclisçe onaylanan listeden seçilir.

(6) Mahkemeler tarafından istenecek olan hakemler Meclisçe onaylanan Listeden Yönetim Kurulu tarafından seçilerek görevlendirilir. Yönetim Kurulu bu konudaki yetkisini Başkana, üyelerden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.

TAHKİME BAŞVURMA

Madde 11 – (1) Tahkime gitmek isteyen taraf, bir dilekçeyle doğrudan veya şubeler vasıtasıyla Oda’ya müracaat eder. Bu dilekçeye, tarafların veya vekillerinin isim ve adresleri, uyuşmazlığın konusu, davacının talebi ve dayandığı hukuki sebepler ile delilleri yazılır ve tahkim şartı veya sözleşmesi eklenir. Ayrıca, tahkim başvuru ücretinin Oda veznesine ödenmesi ve makbuzun dilekçeye eklenmesi şarttır.

(2) Tahkim sözleşmesi veya tahkim şartı olmadığı durumlarda; taraflardan biri Tahkim Bürosu'na müracaat ederek, diğer tarafa anlaşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesi için bildirim yapılmasını yazılı olarak isteyebilir.

(3) Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması üzerine tahkim usulü başlar. Tarafların Oda'nın tahkim yargılamasını kabul ettiklerini yazı ile bildirmeleri bu Esas hükümlerine de uymayı kabul ettikleri anlamını taşır.

(4) Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde olmalıdır. Yazılı olmayan tahkim sözleşmeleri geçerli olmaz. Bir dava celsesi esnasında zapta geçmek suretiyle şifahen yapılmış ve her iki taraf da zaptı imzalamışsa tahkim sözleşmesi geçerli olarak doğmuş olur. Vekilin tahkim sözleşmesi yapabilmesi için özel yetki gerekir.

(5) Tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.

(6) Tahkim usulüne başvurma anında dava açılmış sayılır.

(7) Başvuru üzerine, taraflar arasında 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre geçerli bir tahkim şartı veya sözleşmesinin mevcut olup olmadığı Tahkim Bürosu tarafından araştırılır.

(8) Araştırma sonucunda, tahkim isteğinin geçerli ve haklı bir sebebe dayanmakta olduğu tespit edilirse, durum davalıya tebliğ edilir. Aksi takdirde, şartların gerçekleşmemiş olduğu yolundaki karar, taraflara tebliğ edilir. Taraflar bu karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Yönetim Kurulu itirazdan itibaren 2 hafta içerisinde kararını verir.

(9) Oda, taraflara Meclisçe onaylanan Listenin birer örneğini gönderir ve tebellüğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde hakemlerini seçerek Oda’ya bildirmelerini ister. Bu süre zarfında Meclisçe onaylanan Listeden veya bu Liste dışından seçilen hakem veya hakemler Oda’ya bildirilmez ise bu hakem veya hakemler Yönetim Kurulu tarafından Meclisçe onaylanan Listeden seçilir.

HAKEMİN REDDİ VE HAKEMLİKTEN ÇEKİLME

Madde 12 - (1) Hakem veya hakemlerin seçiminden sonra, keyfiyet Tahkim Bürosu tarafından taraflara ve hakem veya hakemlere birer yazıyla bildirilir.
Taraflar, 12/01/201 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 418’inci maddesi hükümlerine göre hakem veya hakemlerin reddi talebinde bulunabilir.

(2) Hakemler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yazının kendilerine tebliğinden itibaren en geç iki gün içinde bir yazıyla Oda’ya başvurarak hakemlikten çekilebilir.

(3) Hakemlerin verilen vazifeyi kabul etmemeleri, istifaları, ölümleri, azilleri veya tarafların red talebinin kabul edilmesi halinde, bunların yerine bu Esas hükümlerine göre yenileri seçilir.

DURUŞMAYA HAZIRLIK VE TAHKİKAT

Madde 13 - (1) Hakem veya hakem heyetinin, bu Esasların 12 nci maddesi çerçevesinde kesinleşmesini müteakip, davacı tarafından Oda’ya verilmiş olan dilekçe ve ekleri, hakem ücretleri ile Yönetim Kurulunca belirlenecek avans niteliğindeki tahkim giderlerinin davacıdan tahsil edilmesinden sonra hakem veya hakem heyetine tevdii edilir.

(2) Hakem veya hakem heyeti, dava dilekçesi ve eklerinin kendisine tevdiinden itibaren beş gün içinde tahkikatın şekli ve müddetini tayin eder ve dava dilekçesini davalıya tebliğ ederek yazılı savunmasını ister. Hakem heyeti, tahkikatın yapılmasını içlerinden birine bırakabilir.

(3) Hakem veya hakem heyeti, kendilerine intikal eden anlaşmazlıklara ilişkin her türlü evrakı incelemeye, taraflar ile yeminli tanık ve bilirkişileri dinlemeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda taraflara bilirkişi tayin ettirmeye veya tarafların üzerinde ittifak sağlayamaması durumunda bilirkişiyi tayin etmeye yetkilidir.

(4) Tayin edilen süreler içinde davalının yazılı savunması alındıktan ve tahkikat tamamlandıktan sonra hakem veya hakem heyeti tarafından duruşma yapılmasına karar verilirse tespit edilecek duruşma günü taraflara tebliğ edilir.

SAVUNMA VE DAVA DOSYASINI İNCELEME HAKKI

Madde 14 - (1) Davalının yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için kendisine gönderilen yazının tebellüğ tarihinden itibaren iki haftalık süre tanınması zorunludur. Bu yazıda, verilen süre içinde savunmasını yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut delillere göre karar verileceği bildirilir.

(2) Davalı cevap layihasına bütün savunma ve delillerini eklemelidir. Taraflar ikinci layihalarını, cevap layihası ve davacının ikinci layihasını tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde vermek zorundadır.

(3) Yukarıda belirtilenler dışında layiha verilmesi Hakem Mahkemesi kararı ile olur. Taraflardan birinin böyle bir layihası kabul edilince diğer tarafa da layiha verme imkanı tanınır. Süre açısından yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Taraflar dava dilekçesi ve cevap layihası dışında verecekleri layihalarına bunlara ilişkin bütün delillerini eklemelidir. Delillerini ibraz etmeyen taraf kaçınmış sayılır ve bu konudaki kaçınma tutanağa geçirilir.

(4) Davalı tahkim anlaşması kapsamına giren karşı davasını cevap süresi içinde tahkim bürosuna bildirmelidir. Davacı, karşı davaya cevabını ikinci layihasında bildirir. Karşı dava açıldığı takdirde bu Yönetmeliğin Beşinci Bölümü hükümleri uygulanır.

(5) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla savunmasını yapamayan davalıya, hakem veya hakem heyeti tarafından yeniden iki haftalık bir süre verilir. Mücbir sebep veya özrün resmi bir belgeye dayandırılması esastır.

(6) Taraflar veya vekilleri, davanın devamı süresince dava dosyasını inceleyebilir. Hakem veya hakem heyeti ile görevli Oda personeli ilgililerin bu taleplerini karşılamakla yükümlüdür.”

HAKEM HUZURUNDA DURUŞMA

Madde 15 – (1) Duruşmada taraflar dinlenir. Yapılan tebligata rağmen, taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi halinde yalnız diğer taraf dinlenerek evrak üzerinden hüküm verilir. Hakem huzurunda gıyap muamelesi cereyan etmez.

(2) Duruşma esnasında, tarafların her birinin davanın sonucuna etki edecek mahiyetteki beyanları tutanağa geçirilir ve oturum sonunda taraflarca imza edilir.

Ayrıca, duruşma esnasında ibraz edilen belgeler de bu tutanağa iliştirilir.

(3) Hakem veya hakem heyeti huzurunda, sulh, feragat ve kabulde bulunulabilir. Bu takdirde yapılan beyanlar tutanağa geçirilir ve bu tutanak taraflar ve hakemlerce imza edilir.

(4) Duruşma sırasında dinlenecek tanıkların delillerin ibrazı safhasında belirtilmesi gerekir. Bu kişilerin dinlenmesi Hakem Mahkemesi kararına bağlıdır.

TAHKİM YERİ

Madde 16 –(1) Tahkim yeri, Oda'nın hizmet binasıdır.

GİZLİLİK

Madde 17- (1) Hakem Mahkemesi önündeki yargılama gizlidir. Yargılama tarafların anlaşması veya Hakem Mahkemesi kararıyla aleni olarak yürütülebilir.

TAHKİM MÜDDETİ

Madde 18 – (1) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir.

(2) Tahkikat veya duruşma esnasında ceza davasına konu teşkil eden bir sahtelik hadisesi meydana gelirse ceza mahkemesince bu konuda karar verilinceye kadar soruşturma ertelenir ve tahkim müddeti cereyan etmez.

(3) Tahkim müddeti geçtikten sonra hakem veya hakem heyetince yapılan işlemler ve verilen kararlar batıl olup, taraflar arasındaki anlaşmazlık yetkili mahkeme tarafından çözümlenir.

(4) Taraflar yazılı şekilde anlaşmak suretiyle devam etmekte olan yargılamayı sona erdirebilirler. Yargılamanın bu şekilde sona erdirilmesi halinde Beşinci Bölümünde belirtilen yargılama giderleri ve hakem ücretinin ödenmesi gerekir.

HAKEM VEYA HAKEM HEYETİNİN KARARI

Madde 19 – (1) Hakem veya hakem heyeti kararını, dava konusunun yeteri kadar aydınlandığına ve incelenecek başkaca bir husus kalmadığına kanaat getirdikten sonra verir.

(2) Müzakere gizlidir. Müzakere bütün hakemlerin katılmasıyla yapılır.

(3) Hakem heyeti kararını, üyelerinin çoğunluğuyla ve açık oyla alır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. Hakem heyeti üye tamsayısıyla toplanır. Toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

(4) Hakemler kararlarını tahkim sözleşmesi veya şartında belirlenen hukuk kurallarına göre verir. Tahkim sözleşmesi veya şartında uygulanacak hukuk kuralı belirlenmemişse sırasıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerine, örf, adet ve teamül ile hakkaniyet ve nesafet esaslarına göre karar verilir.

(5) Hakem veya hakem heyeti tarafından verilen kararların, 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 436 ncı maddesinde yazılı unsurları ihtiva etmesi ve karar tarihi yazıldıktan sonra hakemler tarafından imza edilmesi zorunludur.

(6) Hakem veya hakem heyeti tarafından alınan kararların yazılması, tebliğ edilmesi, dosyalanması gibi sekretaryaya ait işler Tahkim Bürosu tarafından yürütülür.

(7) Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil tespitine karar verebilir. Hakem veya hakem kurulu, ihtiyati tedbir kararı vermeyi, uygun bir teminat verilmesine bağlı kılabilir.

(8) Mahkeme hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının, geçerli bir tahkim sözleşmesinin var olması kaydıyla taraflardan birinin talebi üzerine icra edilebilirliğine karar verir.

(9) Hakem veya hakem kurulunun ya da taraflarca görevlendirilecek bir başka kişinin zamanında veya etkin olarak hareket edemeyecek olduğu hâllerde, taraflardan biri ihtiyati tedbir veya delil tespiti için mahkemeye başvurabilir. Bu hâller mevcut değil ise mahkemeye başvuru, sadece hakem veya hakem kurulundan alınacak izne veya tarafların bu konudaki yazılı sözleşmesine dayanılarak yapılır.

(10) Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararı, aksine karar verilmedikçe, hakem veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hâle gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi hâlinde kendiliğinden ortadan kalkar.

(11) Mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı, hakem veya hakem kurulu tarafından değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir.

(12) Hakem Mahkemesi kararları tarafların isimleri belirtilmeksizin Oda Yönetim Kurulu kararı ile yayınlanabilir.

HAKEM VEYA HAKEM HEYETİ KARARININ TEBLİĞİ

Madde 20 – (1)Hakem veya hakem heyeti tarafından alınan karar, hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir ve kararın bir sureti odada muhafaza edilmek üzere dosyasına konulur.

(2) Hakem veya hakem heyeti tarafından alınan kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir ve mahkemece saklanır.

HAKEM VEYA HAKEM HEYETİ KARARININ TEMYİZİ VE YARGILAMANIN İADESİ

Madde 21 – (1) Hakem veya hakem heyeti tarafından alınan kararlar 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesi çerçevesinde temyiz edilebilir veya bu kararlar aleyhine yine aynı Kanunun 443 üncü maddesi çerçevesinde yargılamanın iadesi talep olunabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: UZLAŞTIRMA

UZLAŞTIRMAYA BAŞVURMA

Madde 22 – (1) Uzlaştırma usulünün başlaması için tarafların veya taraflardan birinin Tahkim Bürosu'na dilekçe ile müracaatta bulunması ve hizmet ücretini ödemesi gerekir.

(2) Taraflardan sadece biri uzlaştırma yoluna müracaat etmişse dilekçesine uzlaştırma istediği taraf sayısı kadar suret ekler. Uzlaşmanın sağlanması için anlaşmazlık konusu gereken ölçüde açıklanmalı ve ilgili belgeler dilekçeye eklenmelidir.

(3) Taraflardan sadece biri uzlaştırma yoluna başvurmuşsa Tahkim Bürosu diğer tarafa veya taraflara dilekçenin bir suretini tevdi eder ve tebellüğ tarihinden itibaren beş gün içinde;

a)Uzlaştırma usulünün uygulanmasını kabul ettiğini,

b)Konu ile ilgili açıklamalarını ve görüşünü,

c)Oda'nın uzlaştırmaya ilişkin masraf tarifesine uymayı taahhüt ettiğini yazılı olarak beyan etmesini ve bu yazıya uzlaştırmaya yardımcı olacak tüm belgeleri eklemesini bildirir.

(4) Diğer taraf uzlaştırmayı reddeder veya yukarıdaki şartları yerine getirmezse Tahkim Bürosu'nca uzlaştırmaya müracaat eden tarafa uzlaştırma usulünün yürütülemeyeceği bildirilir.

(5) Taraflar uzlaştırma usulünden her zaman vazgeçebilirler.

UZLAŞTIRICININ ATANMASI

Madde 23 – (1) 8 inci madde çerçevesinde Meclis tarafından onaylanan Liste arasından taraflar kendileri bir kişi üzerinde anlaşırlarsa uzlaştırıcı bu şahıs olur. Aksi takdirde, Yönetim Kurulu uzlaştırıcıyı tespit eder.

(2) Red halinde gerekçe açıklanmaz.

(3) Yönetim Kurulu'nun seçtiği uzlaştırıcıya itiraz edilmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından seçilecek diğer bir uzlaştırıcı taraflara bildirilir. Bu uzlaştırıcıya da itiraz edilir ve taraflar mutabık kaldıkları bir kişiyi bildirmezlerse uzlaştırma prosedürü düşer.

(4) Uzlaştırmanın bu şekilde sonuçsuz kalması halinde o anlaşmazlık için yeniden uzlaştırma yoluna başvurulması Yönetim Kurulu'nun takdirindedir.

ÜCRET VE MASRAFLAR

Madde 24- (1) Uzlaştırıcının faaliyete başlamasından önce uzlaştırma için Beşinci Bölümünde öngörülen ücret ve masrafların tamamının ödenmesi gerekir.

(2) Bu meblağ en geç uzlaştırıcının taraflarca kabulünden itibaren 5 gün içinde Oda veznesine yatırılmazsa ve makbuzu Tahkim Bürosu'na ibraz edilmezse uzlaştırmadan vazgeçilmiş sayılır.

UZLAŞTIRMA USULÜ

Madde 25- (1) Uzlaştırıcı tarafların görüşlerini dosya üzerinden inceler.

(2) Tarafları dinleyebileceği gibi gerekli gördüğü noktalarda yazılı açıklamalarda bulunmalarını ve başka belgeler vermelerini de isteyebilir.

(3) Uzlaştırıcı, uzlaşma için gerekli olabilecek başkaca girişimlerde bulunabilir.

(4) Uzlaştırıcı, uzlaşma taslağını ücret ve masrafların tamamının ödenmesinden itibaren bir ay içinde tamamlar. Yönetim Kurulu bu süreyi zaruri hallerde üç aya kadar uzatabilir. Ancak, uzlaştırma süresi üç ayı geçemez. Uzlaştırıcının hazırladığı uzlaşma metni bizzat uzlaştırıcı tarafından veya Tahkim Bürosunca taraflara tebliğ edilir.

(5) Uzlaşma metninin bir sureti Tahkim Bürosunda muhafaza edilir. Taraflar uzlaşma metnini imzalamak suretiyle tamamen veya kısmen kabul edebilirler.

(6) Taraflar uzlaşma taslağını kabul etmezlerse uzlaştırıcının görevi sona erer.

(7) Uzlaştırma usulünün devamı sırasında tarafların yaptıkları beyanlar veya teklifler sonradan hakem veya Devlet Mahkemeleri önünde görülebilecek davalarda kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM: TAHKİM VE UZLAŞTIRMA GİDER VE ÜCRETLERİ

GENEL HÜKÜMLER

Madde 26 – (1) Hakem ücretleri, Meclis kararıyla uyuşmazlıkların tutarı dikkate alınarak belirlenir. Heyet olarak yapılan işlemlerde, heyet üyelerinin her biri için hakem ücreti ayrı ayrı tahsil edilir.

(2) Oda, verdiği tahkim hizmeti karşılığında Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca Meclisçe belirlenen tarifelere göre davacıdan ücret tahsil eder.

(3) Tahkim ve uzlaştırma masrafları; 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen iş ve işlem giderleri, tebligat giderleri, duruşma giderleri, hakemlerin yol ve konaklama giderlerinden oluşur.

(4) Tahkim masrafları, tahsil edilmiş olan avanstan karşılanır. Tahkim sonunda alınan avans mahsup edilerek kapatılır.

(5) Tarafların; heyet olarak çözülecek uyuşmazlıklarda hakem heyetinin yapacağı ilk toplantı gününden önce, tek hakem ile çözülecek uyuşmazlıklarda ise davacı tarafından odaya verilmiş olan dilekçe ve eklerinin hakeme tevdiinden önce sulhen anlaşmaları ve bu durumu bir yazıyla Oda’ya bildirmeleri halinde, tahsil edilmiş olan hakem ücretleri ile Oda tarafından tahsil edilen tahkim hizmeti ücretinin tamamı ile tahkim giderlerinin tahsil edilen avanstan mahsup edilen kısmı davacıya iade edilir. Bundan sonra yapılacak sulh anlaşmalarında alınan hakem ücretleri iade olunmaz.

UZLAŞTIRMA VE TAHKİM HİZMET ÜCRETİ

Madde 27- (1) Uzlaştırma veya tahkim hizmet ücreti 70-TL. (Yetmiş Türk Lirası) 'dir.

(2) Tahkim yargılaması veya uzlaştırma usulü için davacının ödemesi gereken avans niteliğindeki giderler her dava için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Uzlaştırma veya tahkim masrafları tahsil edilmiş olan avanstan karşılanır.

(4) Uzlaştırma veya tahkim sonunda alınan avans mahsup edilerek kapanır.

(5) Tahkim masraflarının paylaştırılması ve tarafların varsa vekillerine ödenmesi uygun görülen avukatlık ücretleri genel hükümlere göre tespit edilir ve hakem hükmünde gösterilir.

(6) Hakem ücretleri ile Yönetim Kurulunca belirlenecek avans niteliğindeki tahkim giderleri davacı tarafından ödenir.

(7) Uzlaştırma giderleri ve uzlaştırıcı ücreti taraflarca eşit miktarda ödenir.

(8) Hakem veya hakem heyeti tarafından görevlendirilecek bilirkişi ve eksperlere Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca Meclisçe belirlenen tarifelere göre ücret ödenir.

(9) Heyet olarak yapılan işlemlerde, tahsil edilecek eksper ücreti heyete iştirak eden eksperler arasında eşit olarak pay edilir.

UZLAŞTIRICI VE HAKEM ÜCRETLERİ

Madde 28- (1) Hakem ücreti, her bir hakem için çekişme konusu değerin %1 oranında brüt olarak ödenir.

(2) Uzlaştırıcı ücreti ise hakem ücretinin dörtte biridir.

(3) Hakem ve uzlaştırıcı ücretleri göreve başlamadan önce Oda veznesine peşin olarak yatırılır ve yatırıldığına dair makbuz Tahkim Bürosuna tevdi edilir.

(4) Oda veznesine yatırılan hakem ve uzlaştırıcı ücretleri, hakem kararının veya uzlaşma metninin Tahkim Bürosuna verilmesini takiben hakem veya uzlaştırıcıya ödenir.

ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

BİLDİRİM HÜKÜMLERİ

Madde 29 –(1) İlgililere yapılması gereken her türlü tebligat yazılı olarak kendisine imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup, kurye, personel veya noter aracılığıyla kayıtlı en son adresine yapılır.

Adresinde bulunamayanlar hakkında 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK VE ESASLAR

Madde 30 –(1) İzmir Ticaret Odası Tahkim-Uzlaştırma-Hakem Bilirkişilik Yönetmeliği, İzmir Ticaret Odası Tahkim Uzlaştırma Hakem Bilirkişilik Gider ve Ücret Yönetmeliği, İzmir Ticaret Odası Tahkim Uzlaştırma Hakem Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve Oda Meclisi’nin 25.03.2009 tarihli ve 03 sayılı onayı ile yürürlüğe giren İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

Madde 31 -(1) İşbu Esaslar, Oda Meclisi'nin 29.08.2012 tarihli ve 45 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup, Oda Meclisi’nin 26.06.2013 tarihli ve 3 sayılı onayı ile değiştirilmiştir. Bundan sonra yapılacak değişiklikler de Oda Meclisi'nin onayı ile geçerlilik kazanacaktır.

YÜRÜTME

Madde 32- (1) Bu Esaslar Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A) ÖRNEK TAHKİM SÖZLEŞMESİ TASLAĞI

1. İşbu tahkim sözleşmesi; ......................................................................................................... .............................................................................................................adresinde ikamet eden .................................................................................................. ile ............................................... .................................................................................................. adresinde ikamet eden ............ ....................................................................................................................................................... arasında akdedilmiş olup, sözleşmeyi akdedenler kısaca TARAFLAR olarak anılacaktır.

(Boşluklara her iki tarafın adres ve unvanları, sözleşmeyi imza eden gerçek kişi (şahıs firması) ise şahsın adı, soyadı yazılacaktır.)

2.Taraflar aralarında akdettikleri ...........................................................................................tarihli ........................................................................................................................................... konulu sözleşmeden dolayı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları kapsamında çözülmesi hususunda mutabıktırlar.

Taraflar yönetmeliği okuyarak, şart, vecibe ve sonuçlara uymayı baştan kabul ettiklerini beyan ederler.

(Boşluklara, tarafların hangi tarih ve konulu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları yoluyla çözümlenmesini istediklerini açık ve kesin ifadeyle yazmaları, aralarında ticari anlamda birden fazla sözleşme mevcut ise, her birisi için ayrı ayrı tahkim sözleşmesi düzenlemeleri gerekmektedir.)

3.Taraflar, tahkimin İzmir Ticaret Odası Hizmet Binasında yapılmasını kararlaştırmışlardır.

4.Taraflar bu sözleşme konusu tahkime ........................................ hukukunun uygulanmasında mutabıktırlar.

(Bu madde uluslararası nitelikteki ticari sözleşmelerden doğabilecek uyuşmazlıklarda önem kazanmaktadır. Taraflar hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususunda mutabık iseler o ülkenin adını yazacaklardır. Bu konuda bir mutabakatları yoksa hakem (veya hakemler) uygulayacağı hukuku kendisi tayin edecektir. Türk firmaları arasındaki ihtilaflarda ise kendi mevzuatımızın uygulanacağı tabiidir.)

5.Taraflar uyuşmazlığın .......................hakem tarafından çözümlenmesini kararlaştırmıştır.

(Uyuşmazlıkların bir ya da üç hakem tarafından çözümlenebileceği cihetle yukarıdaki boşluk 1 veya 3 şeklinde doldurulacaktır.)

6.Taraflar, İzmir Ticaret Odası Tahkimine başvurmalarını müteakip uzlaşmaları veya davacının davasından vazgeçmesi halinde, tahkim masraflarını İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim Esasları çerçevesinde ödemeyi taahhüt ederler.

7.Yukarıda 7 maddeden ibaret işbu tahkim sözleşmesi hükümlerini kabul ve şartlarına uymayı taahhüt ederiz.

................................... ................................... ................................. ....................................

Firması Adına Firması Adına

(Sözleşmeye, tarafların temsil ve imza yetkisini haiz olduklarına dair imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.)

B) ÖRNEK TAHKİM ŞARTI

"BU SÖZLEŞMEDEN DOĞACAK UYUŞMAZLIKLAR, İZMİR TİCARET ODASI TİCARİ UZLAŞTIRMA VE TİCARİ TAHKİM ESASLARI HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR"