2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye'deki Şubelerin Tescili


ODA ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ...

MERKEZLERİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN TESCİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 3. Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler
 4. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha Türkçe çevirisi
 5. Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararının aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 6. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin ad ve soyadları ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 7. Şube açma kararında, Türkiye’deki şubeyi tam yetkili olarak temsil edecek kişi ve kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve bir nüsha Türkçe çevirisi
 8. Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 9. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 10. Oda kayıt beyannamesi, imza beyannamesi fotokopisi

 (Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Kaynak ülkede hazırlanan belgelerin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu müdürün var ise onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet teskeresi sunulmalıdır.
 • Merkezleri yurtdışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye şubelerine yerleşim yeri Türkiye’de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.
 • Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.
 • Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı

“Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + İzmir Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

 • Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

ADRES NAKLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Adres değişikliğine dair noter onaylı karar.

ŞUBEYE YETKİLİ ATANMASI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü veya müdürlerinin şube yetkilisi atanması ile ilgili kararı
 3. Şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

SERMAYE ARTIRIMI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirket yetkili organının sermaye artırımına dair noter onaylı karar

UNVAN, AMAÇ VE KONU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Şirketin yetkili organının unvan değişikliğine veya amaç ve konu değişikliğine dair noter onaylı karar

TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin noter onaylı kararı
 3. Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi
 4. Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge

TASFİYE SONU KAPANIŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez veya Türkiye şubesi tarafından alınan sona erme kararının noter onaylı örneği ile kararın merkez tarafından alınması halinde Türkçe çevirisi
 3. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi
 4. Son ve kesin bilanço
 5. Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil gazeteleri.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Merkez şubeye bağlı olarak açılan tali şubenin kaydı; faaliyetinin sona ermesi halinde başvuru üzerine, ilk şubenin kaydının silindiğinin müdürlükçe tali şubenin kayıtlı olduğu müdürlüğe bildirilmesi üzerine ise resen silinir.
 • Yurtdışındaki işletmenin veya ilk şubesinin faaliyetinin sona erdiğinin resmi şekilde tespit edilmesi halinde, Ticaret Sicil Müdürlüğü tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır

YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TALİ ŞUBELERİNİN AÇILMASI

Merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmenin Türkiye’de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. Bu yüzden aynı tescil evraklarının hazırlanması gerekmektedir.

TALİ ŞUBE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez şubesi tarafından tali şube unvan değişikliğine dair alınmış kararın noter onaylı örneği

ÖNEMLİ NOT:

Eğer merkez şubesine ait unvan ve amaç konu tadili yapıldıysa bulunla ilgili Ticaret Sicili Gazetesi ve bir dilekçe ile Tali Şubenin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğüne bilgi verilmelidir.

TALİ ŞUBE TEMSİLCİ ATAMASI/DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez şubesi tarafından temsilci ataması veya değişikliğine dair alınmış kararın noter onaylı örneği
 3. Eğer temsilci değişiyorsa tali şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait tali şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

TALİ ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez şubesi tarafından adres değişikliğine dair alınmış kararın noter onaylı örneği

TALİ ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Merkez şubesi tarafından tali şube kapanışına dair alınmış kararın noter onaylı örneği