2018 Yılı Oda Hesapları 2018 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

 

KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMLARIN KULLANILDIĞI ALANLAR


 

 

 

Mali yardımların kullanılacağı alanlar, Avrupa Birliği'ni temsilen Avrupa Komisyonu ile Türk makamları tarafından ortaklaşa görüşmeler ile belirlenir.

2007 yılı itibariyle, Türkiye IPA kapsamında belirlenen çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynakları kalkınması ve kırsal kalkınma konularında AB’nin sağladığı mali destekten yararlanabilmektedir.

I. Bileşen - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Kalkınma: Bu bileşen kapsamındaki fonların, Kopenhag siyasi kriterlerinin ele alınması, müktesebatın aktarılması ve uygulanması ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun desteklenmesi alanlarında AB Bakanlığı tarafından dağıtılmaktadır. Bu çerçevede, kamu kurumlarının AB’ye giriş için gerekli politik, ekonomik ve müktesebatın üstlenilmesi ile ilgili olarak kapasitelerini geliştirmelerini, Topluluk Programlarına ve Topluluk Ajanslarına katılım hazırlıklarını, AB ve Türkiye’de sivil toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini destekler.  Bu sebeple, bu bileşenden kamu kurum ve kuruluşları faydalanmaktadır. Bunun dışında, AB Bakanlığı’nın desteklemekte olduğu sivil toplum diyaloğunun gelişmesi kapsamında, sivil toplum örgütleri de hibe alabilmektedir.

Müktesebat uyumu, kamu yönetimi reformu, adalet ve içişleri reformu, sivil toplumun gelişimi ve temel haklar, çevre politikası, eğitim ve sağlık sistemi reformu, yolsuzluğa karşı daha verimli ve etkili bir mücadele yürütülmesi ve mali kontrol gibi konular projeler yoluyla bu bileşen altında finanse edilmektedir.

II. Bileşen – Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği: Bu bileşen, Sınır alanlarında sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesine; çevre, doğal ve kültürel miras, kamu sağlığı, organize suçla mücadele gibi ortak sorunları ele alan projeleri desteklemektedir. Bu bileşenden gelen  fonlar ile çoğunlukla bölgesel etki oluşturabilecek ufak çaplı kültürel ve sosyal öğeler içeren projeler desteklenmektedir.

Türkiye bu bileşen altında Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı ve Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) Karadeniz Havzası Programı’na katılım sağlamaktadır. AB Bakanlığı, Haziran 2010 tarihinden itibaren Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesi olarak görev yapmaktadır.

Program için programda belirtilen  illerde bulunan yerel/bölgesel otoriteler, merkezi hükümet yönetimlerinin bölgesel ofis ve diğer ilgili yapıları, iş destek kurumları ve organizasyonları–ticaret, endüstri ve esnaf odaları, işgücü piyasası yönetim kurumları; turizm kurulları ve birlikleri; eğitim kurumları ve organizasyonları ile STK’lar başvuruda bulunabilmektedir.

III. Bileşen – Bölgesel Kalkınma: Bu bileşen üç alt bileşenden oluşmaktadır; çevre, ulaştırma ve bölgesel rekabet. Çevre bileşeni ile AB çevre mevzuatının aktarılması, ulaştırma bileşeni ile ekonomik kalkınma için gerekli altyapının sağlanması, bölgesel rekabet bileşeni ile ise Türkiye’de bölgeler arası farklılıkların azaltılması ve rekabetin artırılması amacını taşımaktadır. Bu bileşenden KOBİ’ler de yararlanabilmektedir.

Bu alanlardaki projelerin ülkemizde yürütülmesinden sırasıyla Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları sorumludur. Bu bileşen altında verilen fonlar, yüksek miktarlı ve projeler uzun sürelidir.

IV. Bileşen – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Bu bileşen Türkiye’de işsizlik oranının azaltılması, kadın istihdamının artırılması ve nitelikli işgücünün artırılması konularına odaklanmaktadır. Bu bileşen için ayrılan fonlar istihdam, eğitim ve öğretim ile sosyal katılım alanlarında dağıtılmakadır.

V. Bileşen – Kırsal Kalkınma: Bu bileşen Türkiye’de tarımsal sektörün AB şartlarına uygun hale getirilmesi, AB müktesebatının gıda güvenliği, veterinerlik, çevre gibi ilgili standartların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanmasını hedeflemektedir.