2019 Yılı Oda Hesapları 2019 Hizmet Ücretleri Tarifesi Meslek Grupları ve Faaliyet Kodları (NACE) Stratejik Plan
Sicil Rehberi Ticari İşlemler Rehberi Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyuruları Mersis Danışma Masası
İşten Ayrılış Bildirgesi Kredi Protokolleri İndirimli Kuruluşlar Eğitimler
Fuar Teşvikleri Fuar Ziyaretleri Dış Ticaret Talepleri Reklam Fiyat Tarifesi

Çalışma Esasları


İZMİR TİCARET ODASI GENEL EKONOMİK VE SEKTÖREL ÇALIŞMA KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 1: Bu esasların amacı, İzmir Ticaret Odası bünyesinde İzmir Ticaret Odası İç Yönergesi'nin 29. maddesine göre kurulmuş olan Genel Ekonomik ve Sektörel Çalışma Komitelerinin görev ve faaliyetlerini düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2: Bu esaslarda yer alan;

Genel Ekonomik ve Sektörel Çalışma Komiteleri: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından kurulan Sektör Kurulları, Özel İhtisas Komisyonları ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından kurulan ve kurulacak benzeri Çalışma Komitelerini

Oda: İzmir Ticaret Odası'nı

Yönetim Kurulu: İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nu

Meslek Komiteleri: İzmir Ticaret Odası Meslek Komiteleri'ni

Genel Sekreter: İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri

İşbu Çalışma Esaslarında Genel Ekonomik ve Sektörel Çalışma Komiteleri kısaca Çalışma Komiteleri olarak anılacaktır.

Kuruluş

Madde 3: Çalışma Komiteleri; ilgili bulunduğu sektörün ve/veya alanın mevcut durumu, sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı koyan istişari nitelikte komitelerdir. Çalışma Komiteleri, Yönetim Kurulu tarafından ihtiyaç duyulduğu hallerde Oda üyeleri ve Oda Yönetim Kurulunun kabul ettiği ihtisas sahibi kişilerden sürekli veya geçici olarak kurulur.

Çalışma Komite toplantıları Oda'da bulunan ilgili komitelerin katılımı ile toplanır. Ortak sorunlar konusunda komitelerin ortak görüşünü oluşturur.

Görevler

Madde 4: Çalışma Komitelerinin Görevleri:

a)Sektörü veya alanıyla ilgili sorunların çözümü için öneriler geliştirmek,

b)Meslek Komitelerince münferit olarak takip edilen konuları ortak bir platformda değerlendirmek ve asgari müşterekte buluşularak oluşturulan görüşleri Yönetim Kurulu'na sunmak,

c)Sektörü veya alanı ile ilgili mevzuatta yapılacak düzenleme ve değişiklikler hakkında görüş oluşturmak ve Yönetim Kurulu'na sunmak,

d)Çalışma Komitesinin görev alanına giren konularda Yönetim Kurulu tarafından gündeme getirilen inceleme ve görüş taleplerini değerlendirmek ve görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi

Madde 5: Her Çalışma Komitesi, yapılacak ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Çalışma Komitesi; üye sayısını dikkate alarak iki başkan yardımcısı da seçebilir.

Toplantıların ve Kararların İcrası

Madde 6: Toplantı çağrısı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya Oda Genel Sekreterinin yazılı daveti üzerine gerçekleşir. Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da yerine katılacak Başkan Yardımcısı katıldığı toplantılara başkanlık eder.

Çalışma komiteleri üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Toplantılar gündemin gerektirmesi durumunda yapılır.
Toplantılar Oda toplantı salonlarında yapılır. Toplantı tarihleri, Oda toplantı ve salon takvimine göre Çalışma Komitesi Başkanı, bulunmadığı hallerde Çalışma Komitesi Başkan yardımcısı ile Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

Çalışma Komitesi'nin gündemi, çalışma komitesi başkanı, bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı ve Genel Sekreterlik tarafından belirlenir.

Görüşler, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile belirlenir. Çalışma Komitelerinde oluşturulan görüşler Oda Yönetim Kurulu'na sunulur.

Çalışma Komiteleri başkan, başkan yardımcısı ve üyeleri Oda dışında bu sıfatı kullanarak toplantılara katılıp Oda adına görüş ve açıklama yapamaz.

Yürürlük

Madde 7: Bu esaslar Oda Yönetim Kurulu'nun 02.03.2010 tarih, 55 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 8: Bu Esaslar Oda Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.